Filosofen

Omfattning: Restaurering av loftgångar
Plats: Forskarbacken, Lappkärrsberget, Stockholm
Byggherre: SSSB
Skede: Bygglov
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark

elevation

Kulturhistoriskt värde

Studentbostäderna på Lappkärrsberget är kulturhistoriskt klassificerade i grön kategori av Stockholms Stadsmuseum.

Stadsmuseet har kartlagt Stockholms byggda miljöer och delat in mer värdefulla miljöer i blå, grön och gul klass där blå utgör den mest skyddsvärda och grön klass omfattar bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Foto: Forskarbacken. Rolf Dahlström, Arkitektur 1971:12

Stadsplanen för studentbostäderna på Stora Lappkärrsberget ritades av Hans Borgström och Bengt Lindroos på 60-talet. Efter att kontoret delats ritades husen av Hans Borgström.


Loftgångarna har sedan uppförandet renoverats minst två gånger. Under tidigt 2000-tal cementslammades synlig betong i bjälklagskanter, gesims, socklar och loftgångsfronter cementslammats för att stanna av karbonatiseringen. Nu har loftgångskonstruktionen så dåligt skick att den måste bytas ut.


Målet med restaureringen är att återställa ursprunglig utformning i en sammanhållen gestaltning för entréerna. Homogenitet och materialitet har varit ledord, varje material ska tydligt presenteras på bästa sätt.
Det plasttak som idag sitter över loftgången ersätts med ett glastak. Armaturer byts mot mer tidstypiska och integreras i loftgångens platta. Ståldörrar och nya postboxar vid entré färgsätts lika övriga partier.