Slakthusområdet

Omfattning: 210 lägenheter och 1750 kvadratmeter lokaler
Plats: Slakthusområdet, Stockholm
Skede: Jämförelseförfarande, vinst
Medverkande: Stefan Forslund

Slakthusområdet Exteriör illustration
Slakthusområdet Fågelperspektiv

Dagens slakthusområde

Dagens Slakthusområde uppvisar en stor arkitektonisk mångfald. Gemensamt för denna varierande utformning är att den på ett sakligt sätt utgår från byggnadens funktion. Material och kulörer utgår ofta från en modest och sammanhållen skala, ett växelspel mellan öppet och slutet, olika fönstersättning och volymer av högt och lågt, smalt och tjockt.

På ett liknande sätt utgår variationen i det nya kvarteret från olika bostadstypologier och de olika delarnas position i kvarteret, istället för en rent estetisk, utanpåliggande variation av material eller mönster. Detta har skapat en naturlig särart i uttrycket hos de olika byggnaderna, men innebär också att de olika lägenheterna kan attrahera olika människor i olika skeden av livet.

Huset i norr består enbart av mindre lägenheter ord­nade runt en central korridor. Konceptet ger en tjockare byggnadsvolym. De återkommande glaspartierna med sina grunda balkonger ger en rytmiserad fasad.

Mot diagonalen i söder ligger ett hus med större eta­gelägenheter. Det arkitektoniska uttrycket präglas av de dubbelhöga enheterna med balkonger på vartannat plan och den diagonala gatans möte med områdets ortogo­nala mönster. I öster mot gränden placeras en rad med townhouses. Den låga skalan gör att solen ändå når ner till gatunivån. Här skapas en särskild boendekvalitet med markkontakt och en egen lite patio.

Slakthusområdet Sitplan Färg
Slakthusområdet Exteriör illustration 2

Bottenvåningarna är bebyggelsens viktigaste bestånds­del när det gäller hur den upplevs för den som rör sig i området. Butikslokaler i flera delar av kvarteret kombine­ras med andra funktioner som ger liv åt gatan.

Stora sammanhållna lokalytor kan skapas mot Diagona­len tack vare lösningen med etagelägenheter och inga trapphus som delar upp lokalerna. Här finns det mest attraktiva läget med många gående och cyklister som passerar och möjligheten till uteplatser mot grönstrå­ket. Genom att fortsätta över hörn blir lokalerna mer attraktiva och ger en kvalitet åt Bolidenvägen och den lilla gränden i öster.

En mindre butikslokal föreslås i det norra hörnet, där folk passerar till tunnelbanan. Genom ett indrag i be­byggelsen skapas en liten vrå som kan användas för att ställa ut varor eller sittplatser där trottoaren är smal. En cafélokal över hörnet mot fickparken innebär en kvalitet både för gatan och fickparken. I detta soliga läge finns massor av platser att dricka sitt kaffe.