Västerled, Bromma Trädgårdsstad

Omfattning: 42 bostadsrätter
Plats: Skranket 1, Västerled/Koltrastvägen, Äppelviken, Bromma
Skede: Inflyttat 2022
Byggherre: Nordr
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark,
Tove Grönroos, Denise Hanna Kassab

På höjden mitt i kvarteret ligger Västerledskyrkan, omgiven av sluttningar ner mot bebyggelse på kvarterets norra och östra sida. Projektet ligger på kvarterets sydvästra sluttning mot Koltrastvägen, Svedjevägen och Västerled.

Längs Västerled och Svedjevägen sträcker en längre huskropp ut sig med tre trapphus och garage. Vid Koltrastvägen ligger tre kortare huskroppar med ett trapphus vardera. Storleken på det underjordiska garaget hålls nere till förmån för skogsbacken. Med minimerad sprängning och schaktning kan mer av befintliga träd och topografi sparas och dagvattnet ha kvar sitt naturliga flöde. 

Äppelviken, som i övrigt domineras av småhusbebyggelse, är längs Alviksvägen och här vid Västerled bebyggt med flerbostadshus.  Projektets grundform med två våningar och inredd vind har  hämtats från den i området unika 1920-talsbebyggelsen. De nya byggnaderna håller samma skala och form, men har ett samtida uttryck och karaktär med generösa fönster, uteplatser och takkupor.

Husen är byggda helt i trä och miljömärkta med Svanen. Stommen utgörs av KL-trä i fasader, innerväggar och bjälklag. Fasaden är klädd med liggande träpanel med en utanpåliggande stående läkt.