Västerled

Omfattning: 42 bostadsrätter med underjordiskt garage
Plats: Västerled/ Koltrastvägen, Äppelviken, Bromma
Skede: Under uppförande
Byggherre: Nordr
Medverkande:  Stefan Forslund, Anna Grundmark,
Tove Grönroos, Denise Hanna Kassab

Västerled Perspektiv 1
Västerled Situationsplan

På höjden mitt i kvarteret ligger Västerledskyrkan, omgiven av sluttningar ner mot bebyggelse på kvarterets norra och östra sida. Projektet ligger på kvarterets sydvästra sluttning mot Koltrastvägen, Svedjevägen och Västerled.

Projektets grundform med två våningar och inredd vind har hämtats från den i området unika 1920-talsbebyggelsen längs Västerled. Äppelviken i övrigt domineras av småhusbebyggelse, men längs Alviksvägen och här vid Västerled ligger bara flerbostadshus. De nya bostäderna håller samma skala och form, men ges ett samtida uttryck och karaktär med generösa fönster, uteplatser och takkupor.

Längs Västerled och Svedjevägen ligger en längre huskropp med tre trapphus och garage. Längs Koltrastvägen tre kortare huskroppar med ett trapphus vardera. Storleken på garaget hålls nere till förmån för skogsbacken. Med minimerad sprängning och schaktning kan mer av befintliga träd och topografi sparas och dagvattnet ha kvar sitt naturliga flöde.

Husen byggs helt i trä och är miljömärkta med Svanen. Stommen utgörs av bärande fasader och bjälklag av KL-trä och fasaden kläs med träpanel.